Regulamin

Regulamin sklepu internetowego BioCanMed

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o

prawach Konsumenta

SPIS TREŚCI

 • 1 Definicje
 • 2 Kontakt ze Sprzedawcą
 • 3 Wymogi techniczne
 • 4 Zakupy w Sklepie
 • 5 Płatności
 • 6 Realizacja zamówienia
 • 7 Prawo odstąpienia od umowy
 • 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 • 9 Reklamacje
 • 10 Dane osobowe
 • 11 Zastrzeżenia
 • 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

 • 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący

może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep – sklep internetowy BioCanMed prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.biocanmed.com.

Sprzedawca – przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego

do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

Piotr Nawrocki, NIP 9512499645, nr REGON 38579298800000, działający a. pod nazwą BioCanMed Sp. z o.o. – wspólnik spółki cywilnej

prowadzący działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą BIOCANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod

adresem Aleja Rzeczypospolitej 17/30, 02-972 Warszawa, NIP 9512499645, nr REGON 38579298800000.

 • 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
 1. Adres pocztowy: Aleja Rzeczypospolitej 17/30, 02-972 Warszawa
 2. Adres e-mail: info@biocanmed.com
 3. Telefon: 667953016
 4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): Asnyka 1C, 05-250 Słupno
 5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: Asnyka 1C, 05-250 Słupno
 • 3 WYMOGI TECHNICZNE
 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

urządzenie z dostępem do Internetu

przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

 1. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 • 4 ZAKUPY W SKLEPIE
 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym

przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

 1. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 2. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane

niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

 1. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 2. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia

towaru.

 1. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich

danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 • 5 PŁATNOŚCI
 1. Za złożone zamówienie można zapłacić:
 2. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. Za pomocą karty płatniczej:

Visa

Visa Electron

MasterCard

MasterCard Electronic

Maestro

 1. Za pośrednictwem platformy płatniczej:

Blue Media

dotpay

PayPal

PayU

Przelewy24

TPay.com

 1. Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Blue Media, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest

Blue Media S.A.

 1. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od złożenia

zamówienia.

 1. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest

możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 1. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją

akceptację.

 • 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w

terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

 1. Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa:

Polska

Unia Europejska

 1. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
 2. Za pośrednictwem firmy kurierskiej
 3. Za pośrednictwem Poczty Polskiej
 4. Do paczkomatów InPost
 • 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie

14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 2. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta

weszła w posiadanie tego towaru.

 1. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez

Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy,

które dostarczane są osobno.

 1. w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych – od dnia zawarcia tej umowy.
 2. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2

Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub

informacja przekazana pocztą elektroniczną).

 1. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to

obowiązkowe.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu

prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty

dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż

najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w

którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 1. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej

transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z

tym zwrotem.

 1. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania,

w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 1. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Asnyka 1C, 05-250 Słupno niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w

którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar

przed upływem terminu 14 dni.

 1. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 2. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do

stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 1. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść

bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w

opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona

zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

 • 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca

zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można

zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z

innymi rzeczami;

 1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w

zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 1. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które

mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 1. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za

wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie

prawa odstąpienia od umowy.

 • 9 REKLAMACJE
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie

cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

 1. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
 2. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny.
 3. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
 5. Żądać usunięcia wady.
 6. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest

zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres Asnyka 1C, 05-250 Słupno.

 1. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w

Sklepie.

 1. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać

m.in. z:

 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z

wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
 1. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji

Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest

bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

 1. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
 2. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • 10 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w

ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące

przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

 • 11 ZASTRZEŻENIA
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa

zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

 1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z

przepisów prawa.

 1. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści

cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

 • 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia

złożonego przez Kupującego.

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku

od wydania towaru Kupującemu.

 1. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby

Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

BIOCANMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Aleja Rzeczypospolitej 17/30, 02-972 Warszawa

adres e-mail: info@biocanmed.com

– Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko Konsumenta (-ów): ………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta (-ów): …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.

Do you like sports and training? You love running or other sports, but after intense physical exertion, your muscles and joints really hurt? 😞Buy our Dr. Kent CBD active cream for athletes. It:➡ supports the regeneration process,➡ relieves pain,➡ brings you instant relief!Choose our natural CBD creams and let your muscles rest and heal fast. The product is available for only 39,99 EUR 👉Link in BIO.#cbdoil #cbdfresh #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits #cbdsport #cbdrunners #cbdmuscles
Have you ever wondered why taking CBD oils orally is the most preferred form of CBD application? 🤔This method simply guarantees the fastest results. CBD oil starts working even in 15 minutes 😲Do you want to try this way? Then check out the available oils on our website and start the treatment today ➡ Link in BIO. #cbdoil #cbdfresh #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits #cbdapplication
Houses made of hemp? It's possible 🏠As it turns out, hemp chaff is a perfect material for building houses. It is due to properties of hemp concrete, thanks to which the house:🔸 does not lose heat,🔸 is made of a stronger and more durable material,🔸 has greater resistance to fungus and rot.As you can see, hemp has many use cases. Would you be willing to try building your house of hemp 👇#cbdoil #cbdfresh #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits #housesofhemp
Did you know that hemp has already been used in ancient Egypt? 🧐It has especially been widespread in the Middle East. Pharaon Ramses II, who ruled in ancient Egypt at that time, recommended to use cannabis to relieve pain caused by inflammation. What do you use CBD oils for? Let me know in the comment under the post ⤵#cbdoil #cbdfresh #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits #cbdhistorylesson #cbdancient
Learn the story of a 2-month-old child suffering from epilepsy who was helped by our CBD oil 👶One of the owners of Biocanmed actively supports and treats people suffering from epilepsy seizures in Israel using CBD. This was also the case in the most recent story described in Israeli media. He was approached by a father of six whose new born child suffers from epilepsy since birth and unfortunately doctors were helpless. Desperate father decided to try CBD oil therapy on his own 😲From the very first drops after applying our oil, the child's condition visibly improved, and the troublesome attacks were effectively alleviated. However, in Israel, CBD is still a banned substance and for this reason a father of the suffering child was arrested ⛔Fortunately, in Poland and the majority of countries in Europe, products containing CBD with a THC content of ≤ 0.2% are legal. What do you think about this story? Let me know in the comment below 👇#cbdoil #cbdfresh #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #izrael #cbdizrael #cbdepilepsyfree #cbdhistory #cbdhistorylesson
Do you wonder what is hidden in the packaging of our CBD Premium 6.6% oil? 🤔 Click on the photo and see for yourself! Who knows, maybe we've hidden an interesting promotion or discount in it? Check it out 👇 #cbdoil #cbdfresh #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits
Time for a little bit of fun 🥳There is nothing more valuable than the opinion of our clients about our products. Therefore, we encourage you to take part in our game and fill the gap in the graphics in the comment below this post ⤵So, which oil is your favorite one? 🤔#cbdoil #cbdfresh #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits #cbdfavourites #cbdfavorite
A hard week at work ahead of you? Do you have to tie up all loose ends before the upcoming vacation? 🤯 We have a proposal for you.Try our CBD Premium 12% oil, which:👉 has a calming effect,👉 relaxes the body,👉 it alleviates many side effects of stress, such as insomnia or lack of appetite.You can buy it in our store for only 55 EUR ➡ Link in BIO. #cbdoil #cbdfresh #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits #cbstressfree
Większość płynów do płukania ust podrażnia Twoją jamę ustną? To odkryj moc płukania z naszym płynem CBD 🦷Dzięki swojemu naturalnemu, ziołowemu składowi zapewnia też wyjątkowo świeży oddech. Zawiera:🔹 fluor,🔹 pełne spektrum kannabinoidów,🔹 THC mniejsze niż 0,2%.Zainteresowany? To zapraszamy do zakupu 👉 Link w BIO. Most mouthwash irritates your mouth cavity? Then discover the power of rinse with our CBD fluid 🦷It gives you exceptionally fresh breath. Includes:🔹 fluorine,🔹 full spectrum of cannabinoids,🔹 THC less than 0,2 %.Are you interested? Then we invite you to buy 👉 Link in BIO.#cbdoil #cbdmouthwash #cbdfresh #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits #cbdteethwhiteningtoothpaste #cbdteeth
Nieustannie walczysz z nieestetycznymi przebarwieniami na ciele? A może zmagasz się z rozstępami po ciąży i nie wiesz, jak skutecznie się z nimi rozprawić? Mamy na to rozwiązanie 🤰🧐Wypróbuj nasz krem z kolagenem MIKKA z CBD, dzięki któremu:📌 pozbędziesz się przebarwień i blizn,📌 wzmocnisz elastyczność skóry,📌 nadasz jej blasku i jędrności!Postaw na naturalne rozwiązania i zadbaj o swoją skórę z kremem MIKKA Z CBD w cenie 199 złotych 💸👉 Link in BIO.Are you constantly fighting unesthetic blemishes on your body? Or maybe you struggle with stretch marks after pregnancy and don't know how to deal with them effectively? We have a solution for that 🤰🧐Try our MIKKA collagen cream with CBD that:📌 you will get rid of blemishes and scars,📌 you will strengthen skin elasticity,📌 you will give it shine and firmness!Bet on natural solutions and take care of your skin with MIKKA CBD cream for PLN 199 💸👉 Link in BIO. #cbdoil #cbdcream #zdrowie #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits #cbdcreams #cbdskincare
Aż takich efektów się nie spodziewaliśmy 🤣 Zmiana oszałamiająca, prawda? Jednak teraz już całkiem na poważnie. Może i nasze olejki nie odmłodzą Was o 20 lat, ale na pewno poprawią Wasze zdrowie i pozytywnie wpłyną na kondycję Waszej skóry oraz ciała. 🩺💊Chcesz przekonać się sam? Zapraszamy do naszego sklepu. Link w BIO. We didn't expect such results 🤣Stunning change, right? But now it's quite serious. Our oils may not rejuvenate you by 20 years, but they will definitely improve your health and positively affect the condition of your skin and body 🩺💊Want to see for yourself? Then we invite you to our store 👉 Link in BIO. #cbdoil #cbdeffect #beautycbd #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits #cbdeffects
Dziś przyszedł czas na grę w otwarte karty 👊Pytanie kierujemy do Was - prosto z mostu i bez owijania w bawełnę. Jakich produktów CBD brakuje Wam w naszym sklepie i czego byście oczekiwali? 🤔 Podawajcie swoje propozycje w komentarzu poniżej - a my zobaczymy co da się zrobić 🧐Today it's time to play open cards 👊The question goes to you - straight from the bridge and without beating around the bush. What CBD products do you miss in our store and what would you expect? 🤔 Comment your suggestions in the comment below - and we'll see what we can do 🧐#cbdoil #opinion #opinions #cbdopinion #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits
Uważaj na produkty CBD, które kupujesz i sprawdź jak nie dać się oszukać 😱 Na co zwrócić uwagę podczas zakupu produktów CBD?🔹 opis produktu - jeżeli zawiera on konopie indyjskie to na pewno oszustwo,🔹 skład - jeżeli produkt zawiera tylko i wyłącznie CBD oznacza to, że nie jest to produkt naturalny,🔹 cena - jeśli produkt CBD jest drastycznie tańszy od innych na rynku, może nie zawierać CBD w swoim składzie,🔹 opakowanie - unikaj olejków CBD występujących w przezroczystej lub plastikowej butelce. Robiąc zakupy w naszym sklepie, otrzymujesz gwarancję jakości potwierdzoną: 📍 certyfikatem ISO 22716:2007 (GMP),📍 certyfikatem Eco.Sprawdź ofertę na naszej stronie - link w BIO. Be careful of the CBD products you buy and check how not to be deceived 😱 What to look out for when buying CBD products?🔹 product description - if it contains cannabis it's definitely a scam,🔹 composition - if the product contains only and only CBD, it means that it is not a natural product,🔹 price - if a CBD product is drastically cheaper than others on the market, it may not contain CBD in its composition,🔹 packaging - avoid CBD oils in a transparent or plastic bottle.When you shop at our store, you get a guaranteed quality confirmed:📍 ISO 22716:2007 (GMP) certificate,📍 with an Eco certificate.Check out the offer on our website - link in BIO. #cbdoil #cbdqualité #quality #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits
Wiedziałeś o tym, że olejek CBD może być pomocny w leczeniu astmy? 🗣Badania sugerują, że produkty zawierające CBD są skutecznym lekiem na zminimalizowanie stanów zapalnych doświadczanych przez chorych na astmę. To główna zasługa silnych właściwości immunosupresyjnych i przeciwzapalnych, które wykazują kannabidiole 🧐Sprawdzi ich działanie to dokonaj zakupu olejku CBD Premium 6,6% w cenie 129 zł 👉 Link w BIO. Did you know that CBD oil can be helpful in treating asthma? 🗣Studies suggest CBD products are an effective medicine to minimize inflammatory conditions experienced by asthma patients. This is the main credit to the strong immunosuppressive and anti-inflammatory properties that cannabidiole exhibit 🧐Check out their actions, then buy Premium CBD oil 6,6 % for PLN 129 👉 Link in BIO. #cbdoil #hemp #zdrowie #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits
Odczuwasz silny ból pleców lub karku przez to, że całe dnie spędzasz przed komputerem? Home office daje Ci się we znaki? To wypróbuj nasz krem CBD dr. Kent z glukozaminą 💻👩‍💼Dzięki niemu:🔹 złagodzisz ból stawów,🔹 zrelaksujesz napięte mięśnie,🔹 skutecznie zniwelujesz uczucie zmęczenia. To zachęcamy do zakupu. Link w BIO. Do you feel severe back or neck pain because you spend all day in front of a computer? Home office is taking its toll? Then try our CBD cream dr. Kent with glucosamine 💻👩Thanks to him:🔹 ease joint pain,🔹 you will relax tight muscles,🔹 effectively alleviate the feeling of tiredness.Then we encourage you to buy. Link in BIO. #cbcream #hemp #zdrowie #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits
Dziś chcielibyśmy poznać Wasze gusta 🧐Które olejki bardziej preferujecie - te smakowe czy jednak naturalne? Dajcie znać klikając wskazaną na grafice reakcję i wybierzcie ten rodzaj olejków, który częściej stosujecie. Czekamy na odpowiedzi 😉P.S. Jesteśmy bardzo ciekawi, który olejek zwycięży w tej bitwie!Today we would like to know your tastes 🧐Which oils do you prefer more - flavourful ones or natural ones? Let me know by clicking the graphics reaction and choose the type of oils you use more often. We are waiting for answers 😉P.S. We are very curious which oil will prevail in this battle!#cbdoil #hemp #zdrowie #cbdbenefits #cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity #marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcommunity #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #olitype #hempoil #cbdoilbenefits
Twoja skóra jest przesuszona? W pracy codziennie słyszysz opinie, że wyglądasz na zmęczoną lub niewyspaną? Wypróbuj nasz balsam CBD 🧐Wykazuje on właściwości:📌 przeciwutleniające,📌 przeciwłojotokowe,📌 ochronne.Przekonaj się sama 👉 Link do sklepu w BIO!Is your skin dry? At work every day you hear opinions that you look tired or sleepy? Try our CBD balm 🧐It shows the characteristics of:📌 antioxidant,📌 anti-cycling,📌 protective.See for yourself 👉 Link to the store in BIO!#cbd #cbdskincare #cbdskincareproducts #cbdskin #zdrowie #cbdbenefits#cbdhelps #cbdoils #cbdhealth #cbdkids #cbdforpain #cannabis #cbdproducts #cbdlife #cbdisolate #cbdlove #cbdpolska #cannabiscommunity#marijuana #cbdlife #sativa #cbdmovement #cbdcream #cannabidiol #cbdflowers #vape #cbdshop #biocanmed #cbdbeauty #bhfy